Algemene voorwaarden

R & R Beauties is gevestigd in Den Haag en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 71305998.

Artikel 1: Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en transacties tussen R & R Beauties en haar opdrachtgevers. R & R Beauties accepteert geen algemene voorwaarden van een ander partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
1.2. Wanneer in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “opdrachtgever” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot R & R Beauties in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met haar gesloten overeenkomst wenst aan te gaan.
1.3. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van R & R Beauties.
1.4. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan druk-, zetfouten en verschrijvingen.
1.5. Foto’s zullen met schriftelijke toestemming van de klant gepubliceerd worden.

Artikel 2: Tarieven
2.1. Alle tarieven en prijzen specifiek bedoeld voor particulieren zijn inclusief BTW. Bij prijsstijgingen kan er niet geclaimd worden naar oude tarieven.
2.2. R & R Beauties kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief geldt zoals opgenomen in de prijslijst.

Artikel 3: Reiskostenvergoeding
De door R & R Beauties gemaakte reiskosten en parkeerkosten voor haar werkzaamheden zijn voor de rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op gemaakte openbaar vervoerskosten of in het geval van reizen met de auto een kilometervergoeding à € 0,35 per kilometer. De reiskosten worden berekend vanuit Den Haag. R & R Beauties levert haar diensten op locatie.

Artikel 4: Annulering
4.1. Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever het volgende percentage annuleringskosten verschuldigd:
a) Bij annulering tot de 30e dag voor de opdracht 10%

b) Bij annulering vanaf de 30ste dag tot de 7e dag voor de opdracht 50%.

c) Bij annulering vanaf de 7e dag tot de dag voor de opdracht 100%.

4.2. Wanneer de opdrachtgever het geboekte bruidsarrangement, waar korting bij is verleend, annuleert na plaatsvinden van de proefsessie wordt deze korting verrekend met het te restitueren bedrag of is opdrachtgever de reeds verrekende korting verschuldigd aan R & R Beauties.
4.3. In geval van overmacht van R & R Beauties, zal er in overleg met de opdrachtgever een oplossing gezocht worden en kan de wederpartij R & R Beauties niet tot schadevergoeding aanspreken.
4.4. Onder overmacht wordt verstaan: ziekte, overlijden, oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties.
4.5. Indien R & R Beauties door overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te haar keuze.

Artikel 5: Boeking/ Betaling/ Reservering van de opdrachten
5.1. Een boeking is definitief op moment dat mondelinge afspraak per e-mail is bevestigd. Hierna is artikel 4 van toepassing . Hierbij dient 25% van het totaalbedrag als aanbetaling. Indien hier binnen 7 dagen geen gehoor aan wordt gegeven behoudt R & R Beauties het recht om de opdracht éénzijdig te annuleren.
5.2. Opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de algemene voorwaarden van R & R Beauties alvorens een boeking te doen.
5.3. Een offerte heeft een geldigheid van 7 (zegge zeven) dagen mits nadrukkelijk anders vermeld.
5.4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
5.5. Bij de proefsessie dient de helft van het totaalbedrag voor de start van de proefsessie te zijn voldaan. R & R Beauties hanteert een tijd van maximaal 3 uur voor de proefsessie. Hierna geldt voor ieder bijkomende half uur een tarief van € 30,00.
5.6. Overschrijding genoemde betalingstermijn: Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn bij artikel 5.1 is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtnemer verplicht administratieve kosten in rekening te brengen voor de daarvoor gevoerde inspanning. Deze bedraagt € 15,00.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1. Klachten dienen uiterlijk binnen 2 dagen, na het plaatsvinden van de opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij R & R Beauties te worden ingediend.
6.2. De voorwaarde van het erkennen van een klacht jegens R & R Beauties is dat de klacht gegrond moet zijn en dat de opdrachtgever de klacht stelt onder opgave van redenen en zo nodig bewijst. R & R Beauties zal hier dan binnen een termijn van 14 werkdagen op reageren.
6.3. Schade aan opdrachtgever door R & R Beauties: R & R Beauties is niet aansprakelijk voor schade die aan opdrachtgever of diens bezittingen wordt toegebracht door R & R Beauties, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van R & R Beauties.
6.4. R & R Beauties is niet aansprakelijk voor een allergische reactie of ontstekingen die ontstaan door gebruik van penselen/make-up producten.